Beograd, Srbija

+381 64 00 000 54

Radionica zdravog života

O nama

 

        Misija Centra za edukaciju mladih i socijalno preventivne aktivnosti RADIONICA ZDRAVOG ŽIVOTA  jeste da se kroz struktuirane aktivnosti, koje se realizuju od strane stručnog tima organizacije poboljša životni situacioni status mladih koji su stacionirani u institucionalnim prihvatnim jedinicama, odnosno domovima koji su pod rukovodstvom Centra za zaštitu odojčadi dece i omaldine Zvečanska. Sadržaji koje pomenute aktivnosti nose, se baziraju na sportsko-rekreativnim aspektima rada sa mladima, kao i primesama turističko edukativnih koncepta same organizacije projekata koje realizuje naš Centar.

Referentni okvir iz kojih se prilazi problematici mladih se zasniva na dve centralne tačke pristupa:

1. centralna tačka:podrazumeva rad sa mladima u sferi socijalne zaštite

2. centralna tačka:podrazumeva rad sa mladima u sferi resornog formalnog obrazovanja, odnosno iz konteksta doktrine organizacije-deca iz funkcionalnih bioloških  porodica.

Referentni okvir pristupa, u čijem se središtu javljaju različite centralne tačke naročito iz konteksta socijalne strukture mladih koja su ciljna grupa, odnosno korisnici projekata, predstavlja fundamentalno uporište za 3 bazična segmenta misije Centra za edukaciju maldih i socijalno preventivne aktivnosti  RADIONICA ZDRAVOG ŽIVOTA.

          Prvi segment misije se bazira na inkluziji dece bez roditeljskog staranja u šire socijlano okruženje kroz konceptualizovan rad koji se realizuje na konkretnim aktivnostima koji su pod stručnim rukovodstvom tima organizacije. Bazična ciljna orijentacija organizacije jeste da se u što većoj meri amortizuje stresogeni, kao i u velikoj meri traumatični period socijalnog uključivanja mladih u šire društveno okruženje, odnosno u socijalni „makrosistem“ gde institucionalni smeštaj ne pretstavlja zajednički imenitelj konkretne mlade osobe sa ostalim osobama koje čine jednu socijalnu strukturu. 

           Drugi segment organizacije se bazira naintegraciji mladih iz sfere socijlane zaštite sa mladima iz sistema redovnog formalnog obrazovanja mlađeg, srednjeg i starijeg školskog uzrasta, naime iz  stručnog rezona organizacije dece koja borave u funkcionalnim biološkim porodicama. Ovakav vid sistematizacije rada, kao i integralni pristup tom svakako holističkom izazovu verujemo da potencira bolju kooperaciju dece koja nam dolaze iz različitog materijalno egzistencijalnog miljea, kao i iz različitih situacionih konteksta ukoliko govorimo o samom mestu boravka,  što uslovljava ishodu poboljšanja participacije mladih, odnosno aktivne intarakcije i formiranja zdravog odnosna izmedju mladih koja nam dolaze iz različitih klasa socijalne strukture.

            Treći segment organizacije pretstavlja eksplorativni pristup. Eksplorativni pristup se odnosi na misiju gde se značajan element  bazira na prikupljanju osnovnih informacija, koje bi omogućile postavljanje problema, a potom i eventualno relevantne hipoteze koja se odnosi na status i nivo marginalizacije mladih iz sfere socijalne zaštite u sistemu prosvete, odnosno školstva. Kroz različite standardizovane testove, korelacione studije, studija slučaja na aktuelne teme (odnos prema nasilju, nediskriminacija, partnerski odnosi, edukacija o zdravoj ishrani, odnos prema fizičkoj aktivnosti) stručni tim organizacije najdublje može da vrši analizu vrednosti i stavova subjekta (mladih iz domova). Kvanifikacijom dobijenih rezultata istraživanja se mogu mapirati one teme koje su se pokazala kao nedovoljno razjašnjenje, kao i one oblasti kojima je neophodno posvetiti dodatnu pažnju. Ovaj deo projekta istraživanja kao i  diskusija o razultatima istraživanja se  koristi u svrhu istraživačkih radova koji mogu, pored ostalog, pomoći na povećanju vidljivosti problema i konteksta mladih u institucionalnim smeštajima sa kojima Centar RADIONICA ZDRAVOG ŽIVOTA radi. 

© 2019 Radionica zdravog života. | Design by W3layouts & SMYX | Mineravita | Webmail | Login